Selasa, 03 Juni 2014

IMBUHAN BEBARANGEN LONGGARA.    Latar Belakang
Widyatembung ngemu teges ‘ilmu bab tembung’. Tembung iku rerangkening swara kang kawedhar saka jroning tutuk kang ngemu teges lan kasumurupan surasane. Saben rerangken swara kang metu saka jroning tutuk tur ngemu teges kuwi diarani tembung, dene yen ana rerangken swara kang metu saka jroning tutuk tanpa mawa teges, rerangken swara iku kalebu sempalaning paramasastra kang ngrembug lan nyinau bab tembung, dumadine tembung, lan owahe sawijining tembung dadi tembung liya karana kawuwuhan imbuhan (pengimbuhan/ afiksasi), karangkep (pengulangan/ reduplikasi), utawa kagabung/ kacambor (pemajemukan/ kompositum). Ing ilmu basa widyatembung lumrah sinebut morfologi. Tembung ing basa jawa bisa dibedakake adhedhasar wujud lan jinise.
Imbuhan (afiks) wonten sekawan inggih punika ater-ater, seselan, panambang, lan imbuhan bebarengan. Imbuhan bebarengan dipunbagi dados kalih, inggih punika imbuhan bebarengan rumaket lan umbuhan bebarengan renggang. Wonten ing makalah niki badhe dipunrembag babagan imbuhan bebarengan renggang (longgar).


B.     Rumusan Masalah
Rumusan masalah wonten ing makalah niki, inggih punika:
1.        Napa ingkang dipunpangangkah imbuhan bebarengan renggang (longgar)?
2.        Menapa kamawon ingkang klebet imbuhan bebarengan renggang (longgar)?C.    Tujuan Pangrembagan
Saksampune maos makalah niki, pamaos diharapkan saged:
1.        Ngerteni ingkang dipunpangangkah imbuhan bebarengan renggang (longgar).
2.        Ngerteni napa mawon ingkang klebet imbuhan beberangan renggang (longgar).

File Lengkap dapat diunduh  DI SINI

0 komentar:

Posting Komentar